Vi är ett engagerat föräldrakooperativ! Att vara förälder på ett föräldrakooperativ kan vara lite speciellt. Läs mer här om hur det är att vara förälder på Skärgårdens Montessoriförskola.

Föräldrarkooperativet

 

Medlemskap i föreningen

Alla familjer som har sina barn i förskolan är medlemmar i föreningen.
Vill ni ha plats hos oss ska anmälan göras till Karlskrona kommuns barnomsorgskontor för kölistning eller via webben, med önskan om placering hos oss.

Så fort det blir plats för barnet kontaktas föräldrarna av förskolechefen och är de fortfarande intresserade beslutas, i samråd med Barn – och ungdomskontoret, om placering. 
Personalen kontaktar familjen och informerar om tider för inskolningen.

 

Barnomsorgstaxa

Det är Karlskrona kommuns barnomsorgstaxa som gäller. 
Barnets vistelsetid innefattar såväl lämning som hämtning av barnet och skall således inräknas i aktuellt schema.
Uppsägningstiden är två månader och meddelas till förskolechefen.

 

Föräldrarnas roll

Förälder/medlem är skyldig att i den omfattning som föreningsstämman beslutar deltaga i nedanstående arbete:

    • Deltaga på alla medlemsmöten. Medlemsmöte beräknas äga rum 2 gånger per termin.
    • Tillhöra ett arbetsutskott, deltaga i städning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljö.
    • Stå till förfogande för jourinsats vid den anställda personalens frånvaro pga. sjukdom, semester o dyl.
    • Medverka i gemensamma aktivitetsdagar.

Om föreningsstämma inte beslutar annat ankommer det på styrelsen att ge närmare anvisningar om hur ovanstående skyldigheter skall fullgöras. Därvid skall förskolechefen och den anställda personalens ansvar för den dagliga pedagogiska verksamheten beaktas.