Stadgar

Stadgar
FÖRÄLDRAKOOPERATIVET SKÄRGÅRDENS MONTESSORIFÖRENING
Ekonomisk förening i Karlskrona
§ 1 FIRMA
Föreningens firma är föräldrakooperativet Skärgårdens Montessoriförening, ekonomisk förening.

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en
föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka för en kvalitativ och
stimulerande barngruppsverksamhet och förskolemiljö enligt Montessoripedagogiken. För den
dagliga pedagogiska verksamheten skall föreningen anställa personal. Förskolans förskolechef
skall i anställningsvillkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda denna
verksamhet. Förskolan skall i övrigt uppfylla de krav Skolverket, Socialstyrelsen, Länsstyrelsen,
kommunala organ och andra myndigheter ställer eller kan komma att ställa på verksamheten.
Därtill har föreningen till ändamål att verka för Montessoripedagogikens utbredning, bland annat
genom att informera om Montessoripedagogiken.

§ 3 MEDLEMSKAP I SVENSKA MONTESSORIFÖRBUNDET
Föreningen skall vara medlem i Svenska Montessoriförbundet.

§ 4 MEDLEMSKAP I FÖRENINGEN
Till medlemskap antas föräldrar till barn, som har, eller så småningom kan komma att tilldelas
plats i föreningens förskoleverksamhet och om sökanden kan väntas följa föreningens ändamål.

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDEN
Medlem är skyldig att i den omfattning som föreningsstämman beslutar deltaga i nedanstående
arbete:
1. Delta vid städning och underhåll av föreningens lokaler med tillhörande utemiljö.
2. Beredd stötta verksamheten vid den anställda personalens frånvaro på grund av sjukdom,
semester och liknande.
3. Delta vid planering av verksamhet och vid inköp av utrustning och andra förnödenheter.
4. Medverka i gemensamma aktivitetsdagar och studier.
Om föreningsstämman inte beslutar annat, ankommer det på styrelsen att ge närmare anvisningar
om hur denna skyldighet skall fullgöras. Därvid skall förskolechefen och den anställda
personalens ansvar för den dagliga pedagogiska verksamheten beaktas.
Medlem skall deltaga i föreningen med en insats på 600 kronor. Insatsen erlägges inom två
veckor efter medlemskap beviljats. Insatsen återbetalas i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap
1§ i lagen om ekonomiska föreningar.
Antagna vid föreningens årsstämma
2013‐10‐21 och extrastämma 2014‐01‐23
Medlem skall även erlägga årsavgift. Denna följer det belopp som Svenska Montessoriförbundet
fastställer som förbundets årsavgift, dock högst 500 kronor. För nyttjande av föreningens
förskoleverksamhet skall medlemmarna erlägga månadsavgift i förskott.

§ 6 UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAP
Utom i fall som avses i 7 kap 15 § tredje stycket (vissa stadgeändringar) och i 12 kap 4§ utom
andra stycket (fusion) i lagen om ekonomiska föreningar, äger avgång ur föreningen rum vid den
bokslutspunkt som infaller tidigast en månad efter det att medlem sagt upp sig till utträde,
uteslutits eller annan omständighet som föranlett avgång inträffat.

§ 7 UTESLUTNING
Medlem som ej iakttager sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen eller
motarbetar dess ändamål eller intressen, må av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten
medlem äger hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämma, genom anmälan därom till
styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.

§ 8 STYRELSEN
Föreningens löpande angelägenheter sköts av en styrelse. Styrelsen har sitt säte i Karlskrona
kommun. Styrelsen skall bestå av minst fem och högst nio ledamöter. Antalet suppleanter skall
vara minst två och högst fyra. Suppleanter träder in då ordinarie styrelseledamot är frånvarande.
Suppleanter numreras. Styrelsen väljs på föreningsstämman. Stämman utser årligen styrelsens
ordförande, som skall sammankalla till mandatperiodens första styrelsemöte. Styrelsen utser
inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och andra funktionärer. Styrelsen är beslutsmässig
om mer än hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel
majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid personval, då lottning får avgöra.
Styrelsens sammanträden skall protokollföras.

§ 9 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller av de eller dem styrelsen utser.

§10 REVISORER
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en revisor, jämte en lekmannarevisor för tiden
intill dess ordinarie föreningsstämma hålles, räkenskapsåret efter valet.

§11 RÄKENSKAPSÅR
Föreningen tillämpar brutet räkenskapsår, 1 juli – 30 juni.

§12 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen skall senast fem veckor före ordinarie föreningsstämma till föreningens revisorer avge
årsredovisningshandlingar som förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning. Revisorerna
skall senast två veckor före ordinarie föreningsstämma till styrelsen överlämna sin
revisionsberättelse.

§13 FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie stämma hålles före november månads utgång varje kalenderår. All omröstning skall
vara öppen, men val, om medlem så begär, skall ske genom sluten omröstning. Beslut på
stämman fattas med enkel majoritet med utslagsröst för stämmans ordförande vid lika röstetal,
dock att val avgörs vid lika röstetal genom lottning. Vi föreningsstämman äger varje medlem en
röst. Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet utlysts i stadgeenlig ordning.
5. Godkännande av dagordning.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse med resultat, och balansräkning avseende
föregående års verksamheter.
8. Föredragning av revisionsberättelse.
9. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.
11. Fastställande av budget, årsavgift, och barnomsorgsavgift.
12. Val av ordförande.
13. Val av de övriga ledamöterna och suppleanterna som står i tur att ersättas.
14. Val av revisorer.
15. Val av valberedning.
16. Val av ombud att utöva föreningens rösträtt vid Svenska Montessoriförbundets årsstämma,
jämte suppleant för denna/dessa (vartannat år).
17. Övriga ärenden.

§14 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämma i förväg
beslutat och i övrigt av styrelsen utlysas då styrelsen finner nödvändigt, eller då det för uppgivet
ändamål påfordras av revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar. Kallelse skall
utfärdas inom fjorton dagar från det styrelsen erhåller begäran enligt första stycket.

§15 VINST- OCH FÖRLUSTFÖRDELNING
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan avsättning till reservfond skett, föras i
ny räkning, såvida föreningsstämman inte beslutar att återbäring skall ges i förhållande till under
året erlagda barnomsorgsavgifter.
Ansamlad förslust kan, om den är så stor att den hotar verksamheten, täckas i erforderlig
omfattning av räntefria lån från medlemmarna. Lån återbetalas till medlem när tillräckligt fritt
eget kapital finns tillgängligt eller när medlem lämnar föreningen.

§16 KALLELSE TILL STÄMMA
Kallelse till stämma sker skriftligen per post eller per e-post, samt genom anslag på föreningens
anslagstavla. Kallelse skall vara utsänd och anslagen tidigast fyra veckor före, samt senast två
veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma. Då kallelse utgått till
föreningsstämma skall styrelsen omedelbart genom brev underrätta revisorerna därom.

§ 17 ÖVRIGA MEDDELANDEN
Övriga meddelanden till medlemmar skall anslås på föreningens anslagstavla eller skickas per
e-post.

§ 18 FÖRENINGENS UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar delas i förhållande till inbetalda
barnomsorgsavgifter de senaste tre åren. Därvid skall medlemmarna först återfå inbetalda
insatser.

§ 19 STADGEÄNDRING
För ändring av stadgarna gäller vad som föreskrivs i 7 kap 14 och 15 §§ i lagen om ekonomiska
föreningar.

§ 20 SKOLVERKSAMHET
Föreningen skall bedriva förskoleverksamhet med Montessoripedagogik för medlemmars barn.
Verksamheten skall bedrivas i enlighet med de överenskommelser som träffats mellan föreningen
och kommunen.

§ 21 ANTAGNING TILL FÖRSKOLA
Antagning (nyinskrivning) av barn till föreningens förskoleverksamhet görs via den kommunala
kön och efter de regler som gäller i kommunen. Antagning av barn med särskilda behov kan i
vissa fall förutsätta att kommunen medverkar genom ekonomisk eller annan stödåtgärd. Tilldelad
plats får utnyttjas endast om den sökande är medlem i föreningen.

§ 22 FÖRÄNDRING OCH UPPSÄGNING AV FÖRSKOLEPLATS
Uppsägning av plats skall ske skriftligen minst två månader i förväg.